Reglementen

Vereniging RUILKRING CUIJK e.o.

1. Doel

De Ruilkring is een groep mensen die met elkaar diensten en goederen uitwisselen, met een interne ruileenheid.
Een kerngroep (= bestuur) bestuurt/coordineert de ruilkring.

2. Lidmaatschap

Elk meerderjarig individu of een groep kan lid worden van de ruilkring.
Aanmelden kan bij de intaker (of een ander lid van de kerngroep).
Dit gebeurt door het invullen van een aanmeldingsformulier en ondertekening door het kandidaat lid en de intaker.
De kerngroep kan met redenen een lid weigeren of wegsturen als deze ‘niet functioneert’.
Het niet functioneren kan betekenen dat het betreffende lid schade toebrengt aan de Ruilkring, handelt in strijd met het Reglement van LETS, of dat er een conflictsituatie is ontstaan.
Als er met een gesprek e/o waarschuwing niets wordt opgelost, kan de kerngroep het betreffende lid het lidmaatschap opzeggen.
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk worden gemeld aan het secretariaat.

Contributie

Het lid betaald euro 10,00 per jaar voor externe kosten. Lid worden na 1 juli is euro 5,00 (voor de rest van het lopende kalenderjaar).
Aanpassing van het bedrag kan alleen met instemming van de algemene ledenvergadering.
Contributie moet binnen 3 maanden betaald zijn, zo niet dan wordt de rekening geblokkeerd en kan er niet meer geruild worden.
Donaties met een minimum van euro 5,00 zijn welkom.

3. Ruilen

Leden ruilen goederen of diensten tegen ruileenheden van de Ruilkring en voorzien de administratie alle informatie die deze nodig heeft om deze transacties te registreren. Gegevens van de leden worden alleen met dat doel bewaard en alleen intern gepubliceerd, tenzij leden expliciet toestemming geven om hiervan af te wijken.
Ruiltransacties mogen niet verrekend worden met geld. Ook het ruilen van geld tegen ruileenheden is niet toegestaan.
Alleen brandstof wordt in euro’s betaald.

4. Ruileenheid en administratie

Naam van de ruileenheid is Jan van Cuijkjes. Er wordt alleen in deze ruileenheid geadministreerd.
Alleen de partij die Jan van Cuijkjes uitgeeft, kan de administratie opdracht geven een afgesproken hoeveelheid Jan van Cuijkjes van zijn/haar rekening over te schrijven naar een andere rekening. Daartoe schrijft hij/zij een cheque uit voor bewezen dienst of goed.

De registratie van ruiltransacties houdt minimaal in dat ieders saldo van geleverde en ontvangen goederen en diensten wordt bijgehouden en dat wijzigingen daarin gespecificeerd worden naar datum op een eigen rekening per lid.
Elk lid krijgt per kwartaal een persoonlijk saldoafschrift.
Ieder lid krijgt een lidnummer, dat tevens zijn/haar rekeningnummer is. Startsaldo is nul.
Om te handelen is geen positief saldo nodig. Aan een negatief saldo is een grens van -100 Jan van Cuijkjes. Aan een positief saldo is geen bovengrens gesteld.
Bij overschrijden van het negatief saldo kan het betreffende lid geen ruileenheden uitgeven tot het lid zijn/haar saldo richting 0 heeft gebracht.
Het bestuur zal vragen om actie te ondernemen bij een ondergrens van- 60 Jan van Cuijkjes.
Bij vertrek verplicht elk lid zich de Ruilkring niet te verlaten met een negatief saldo.
Enerzijds kan men zijn negatief saldo wegwerken door een aanbod van dienst of goed, anderzijds door de verschuldigde Jan van Cuijkjes te voldoen in euro’s aan de vereniging. Hierbij is 1 Jan van Cuijkje 1 Euro. Een positief saldo vervalt aan de Ruilkring.

Belastingdienst

Zowel de Belastingdienst als de Sociale Dienst kijkt naar het ruilkarakter: vriendendienst of economische activiteiten?
Bewaar dus je rekeningoverzichten en chequedelen.
De Ruilkring is verplicht de gegevens te verstrekken aan de Belastingdienst, zodra een lid in 1 jaar een omzet heeft behaald van 3000 Jan van Cuijkjes of meer.

Privacy

Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve aan voornoemde diensten.

5. Het bestuur van de Ruilkring

De kerngroep bestaat uit 3 tot 7 leden en draagt zorg voor:

 • het beheren van een website met ruimte voor de leden om elkaar op de hoogte te brengen van hun vraag en aanbod;
 • het uitbrengen van een periodieke gids/krantje met info van en door de leden;
 • periodiek verzorgen van ontmoetingsmomenten/ruilmomenten voor de leden;
 • voor registratie van de ruiltransacties;
 • voor activiteiten om de ruilhandel te bevorderen;
 • bemiddeling bij problemen/klachten.

In de algemene ledenvergadering kunnen leden zich verkiesbaar stellen voor een bestuursfunctie. In deze vergadering wordt hierover gestemd.
Bij vertrek van leden van de kerngroep doet de kerngroep een oproep aan alle leden om zich kandidaat te stellen.
De kerngroep draagt vervolgens de kandidaat voor op de ALV.
Er wordt door alle aanwezige leden over deze kandidatuur gestemd.
Voor zowel de kandidaat als de kerngroep geldt een wederzijdse proeftijd van minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden.

Bij de start van de vereniging blijft het huidige bestuur aan tot hierover in de eerstvolgende algemene vergadering kan worden gestemd en de functies vastgesteld. Hiervoor is een meerderheid van stemmen nodig.
Bestuurswisselingen moeten worden doorgegeven aan de kamer van Koophandel.
De kerngroep kan bij wanprestatie, misbruik of gegronde twijfel een lid royeren/uitsluiten.
Het bestuur moet dit schriftelijk meedelen.

6. Taakverdeling kerngroep (zie ook uitgebreide kapstok)

Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Voorzitter

 • maakt de agenda en levert deze een week voor een kerngroepvergadering aan.
 • zit de kerngroepvergaderingen en de algemene ledenvergadering voor
 • treedt op als contactpersoon naar buiten.
 • hij/zij bewaakt samen met de kerngroep dat de ruilkring functioneert volgens statuten en huishoudelijk reglement.

Penningmeester/secretaris

 • zorgt voor registratie van het Jan van Cuijkjes -verkeer;
 • eenmaal per kwartaal stuurt zij de stand van zaken aan de leden;
 • houdt de boekhouding van euro’s bij en doet uitgaven namens de kerngroep;
 • zorgt voor een financieel jaarverslag en een begroting voor de algemene vergadering;
 • is postadres van de ruilkring en verzorgt post, mail en telefoon.

P.R. Medewerker

 • zorgt voor informatie naar de leden;
 • zorgt voor het ontwerpen van folders en flyers;
 • organiseert overige pr-activiteiten.

Leden
Assisteren bij uitvoerende werkzaamheden van het bestuur zoals:

 • redactie nieuwsbrief/gidsje;
 • intakes, voert intakegesprekken met toekomstige leden;
 • notuleren van alle vergaderingen.

7. Verantwoordelijkheid

De kerngroep is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van aangeboden goederen/diensten.
Leden onderhandelen zelf over de eenheden en kwaliteit: feitelijke handel speelt zich af tussen de leden onderling.
De leden verplichten zich hun diensten zo goed mogelijk uit te voeren.
Hiertoe geven zij bij aanmelding, naar waarheid, de mate van kundigheid, kwaliteit, opleiding en ervaring met betrekking tot de uit te voeren diensten op: amateur, semi-beroeps, beroeps.
Ieder lid is verplicht W.A. verzekerd te zijn.
Bij een vervoersdienst moet men een inzittendenverzekering hebben.

8. Ledenvergadering

Het beleid van de Ruilkring wordt mede bepaald door de leden van de Ruilkring.
De dagelijkse gang van zaken wordt geregeld en beslist door de kerngroep.
Overige beslissingen en besluiten worden genomen in de algemene ledenvergadering middels stemmen.
De dan aanwezige leden kunnen besluiten nemen met een meerderheid van stemmen.
Elk lid dat niet geschorst is en aanwezig op de betreffende algemene ledenvergadering heeft 1 stem.
Leden van een groep die lid is kunnen wel aanwezig zijn maar hebben geen stem.
Agendapunten moeten 1 week van te voren ingestuurd worden.
De algemene ledenvergadering wordt minimaal eenmaal per jaar gehouden na afsluiting van het boekjaar.
Notulen van de algemene ledenvergadering worden na goedkeuring in de volgende vergadering ondertekend door voorzitter en secretaris.

N.B. emailcorrespondentie is geen wettelijk bewijs.
Als dit nodig is moet er een print van de mail ondertekend worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *